giovedì 16 novembre 2006

"L'è unå géguå!...".

Unå cåvàlå.

Quånd sàbåt påsà ås sùmå imbåtü in "Géguå", ùmå pinsà che cùlå påròlå chi (ch'lå vö dì unå dònå vistùšå,  ch'ågh piàšå måtås in mustrå, tårméntå lingérå, pår nón dì unå pòch åd bón...), lå pudìvå vès unå påròlå d'urìgin spågnölå. Ål l'ùmå ciårcà intål disiunàri då spågnö, må ål l'ùmå nò truà. Pår fòrså: mi ch'åm à spiégà ål géòmétrå dål Cumün Àngélo Bénsi ståmåténå, lå påròlå då ciårcà l'èrå  "yegua", che in spågnö lå vö dì "cåvàlå". Pinsèlå: intål pårlà åd tüti i dì, "mujer yegua" l'è un pò me dì då nüm "gnòcå"...

Versión in itåliån:

Quando sabato scorso ci siamo imbattuti in "Géguå",  abbiamo
pensato che questa parola (che vuol dire una donna vistosa, cui piace mettersi in mostra, molto leggera, per non dire una poco di buono...) poteva essere una parola d'origine spagnola. L'abbiamo cercata sul dizionario di spagnolo, ma non l'abbiamo trovata. Per forza: come mi ha spiegato il geometra del Comune Angelo Bensi stamattina, la parola da cercare era "yegua", che in spagnolo vuol dire "cavalla". Pensate: nel linguaggio colloquiale, "muier yegua" è come dire da noi "gnocca"...

R. M.

4 commenti:

 1. Un salut!!! E salutam al grup dal dialet!

  ciaù

  susy

  RispondiElimina
 2. Vuriva dig che anca men, insema al geometra Bensi, son dre' fa un curs ad spagno' urganisà dal Cumun ad Sanasa' in biblioteca...saris bel organisà anca un curs ad dialat sanasaren!

  Anna F.

  RispondiElimina
 3. P'r adès sùma dré preparà al libar di testo e i susìdi...L'è una bèla idéa!...


  R. M.

  RispondiElimina