lunedì 7 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (1).Chi gh è lå prìmå part dål vìdéo girà dål Piétro Gat å lå mè préšéntåsión di dü libråt cun lå trådüsión int ål nòs diålåt di påràbul dål Signùr e d'ùnå quåi stòriå 'd Nådàl. Séråm in Bibliutécå, int lå Sàlå dål Cåmén, ål 11 dicémbår påsà.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Qui c'è la prima parte del video girato da Pietro Gatti alla miapresentazione dei due libretti con la traduzione nel nostro dialetto delle parabole di Gèsù e di alcune storie natalizie. Eravamo in Biblioteca, nella Sala del Camino, l'11 dicembre scorso.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento