mercoledì 25 gennaio 2012

Térémòt å Sånåsà.Ståmåténå, int i 9 ur, ùnå scòså 'd térémòt åncåsì å Sånåšà. E mén, ål l'ö sintü? Må nåncå 'd ràså!... (E lå ròbå åm préòcupå...).

Nessun commento:

Posta un commento