venerdì 13 gennaio 2012

I bigàt.


Då lå Sésión "Imàgin - Ròb d'ùnå vòltå" dål cd "Ål nòs diålåt": i bigàt.

Dalla Sezione "Immagini - Cose d'un tempo" del cd "Ål nòs diålåt": i bachi da seta.

Nessun commento:

Posta un commento