mercoledì 11 gennaio 2012

Un aneddoto: Sùtå l'ómbrå dål murón.Sùtå l'ómbrå dål murón.

Gh érå ùnå fiölå, nò tåntå fürbå, ch'lå stàvå int ùnå cåsénå prèså Sånåšà.
Quånd l'è 'ndàiå ål prim dì å mundà riš, l'à låurà p'r un pàrå d'ur int lå rišèrå e i sò cumpàgn å gh mustràvån miche fa. Må lé lå dàvå nåncå då tra, pårchè lå siguitàvå å guårdà ål pådrón che in pé, sùtå l'ómbrå d'un murón, ål cuntrulàvå i sò mundéen.
 Tüt int un bòt, l'à šmis då mundà, l'è 'lvà sü e lå 's è pårà dåvånti ål pådrón, ål l'à ciåpà p'r un bras e gh à dì:

Sich'å gh à di?
Lå rispòstå int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt" (Sezione Aneddoti)...

Vérsión in Itåliån:

Sotto l'ombra del gelso.

C'era una ragazza, non del tutto normale, che abitava in una cascina presso Sannazzaro. Quando andò il primo giorno a mondare il riso, lavorò un paio d'ore nella risaia e le sue compagne le insegnavano come fare. Ma lei non ascoltava neanche perchè continuava a guardare il padrone che in piedi, sotto l'ombra di un gelso, controllava le sue mondine. Tutt'a un tratto, smise di mondare, si alzò e si piantò davanti al padrone, lo prese per un braccio e gli disse:

Cosa gli ha detto?
La risposta nel libro-cd "Ål nòs diålåt" (Sezione Aneddoti)...

Nessun commento:

Posta un commento