giovedì 12 gennaio 2012

Ål cåråt.


Ùnå scårmàdå då lå Sésión "IMÀGIN - Ròb d'ùnå vòltå" tirà fö dål CD "Ål nòs diålåt".

Una schermata dalla Sezione "IMMAGINI - Cose di un tempo" tratta dal CD "Ål nòs diålåt".

Nessun commento:

Posta un commento