martedì 27 dicembre 2011

Mòrt ål blogh dål bårdügh, W 'l blògh dål bårdügh!


Ål blògh dål bårdügh ål duìvå sårà sü, invéci l'à fai åmmà såmmårtén: då Splinder l'à påsà å Blogger, gràsie å Marco ch'l'à fai ål tråšlòch. Ådès å gh ùmå då sistémà un pò lå ca növå... Purtè påsiìnså!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Il blògh dål bårdügh avrebbe dovuto chiudere, invece ha fatto solo San Martino (si è trasferito): da Splinder è passato a Blogger, grazie a Marco che ha curato il trasloco. Adesso dobbiamo sistemare un poco la nuova casa... Portate pazienza!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento