martedì 6 gennaio 2009

Fiòcå pår dåbón!

Viå Mårcóni sùtå lå név (Foto Roberto Cittadini).


E insì, lå Béfànå s'à purtà lå név, cùlå vérå, nò cùlå dlå Råfinérìå... Spérùmå ch'ås fèrmå, sidnò...
"Ståvòltå ål lå mångiùmå d'in pé!"...

R. M.Vérsión in Itåliån:

E così, la Befana ci ha portato la neve, quella vera, non quella
della Raffineria... Speriamo si fermi, altrimenti..."Ståvòltå ål lå mångiùmå d'in pé!", questa volta la mangiamo d'in piedi!...

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento