sabato 10 gennaio 2009

Quåntå név!


E chi gh è 'l filmà dlå grån fiucàdå 'd mårculdì, ripréš d'in màchinå p'r i vìi dål påìš. L'érå un pès ch'ås vådìvå nò di scén insì!...Då ch'indrérå, pérò, l'érå ùnå ròbå nurmàlå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:


E qui c'è il video della grande nevicata di mercoledì, ripreso dall'auto per
le vie del paese. Era tanto che non si vedevano scene simili!...Un tempo, però, era una cosa normale...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento