venerdì 30 gennaio 2009

Lå Mèrlå: un'àltrå stòriå.

Lå mèrlå.

Ö giåmò ricurdà dü an fa lå stòriå dlå mèrlå, må cunfèsi ch'å sàvå nò  ch'ål gh érå un'àltrå légéndå ch'lå spiégå " i tri dì dlå mèrlå", å lå fén åd génàr. Ål lå pudùmå truà int l'ültim nümår dål "Tam Tam", ål giurnàl åd Méd che tüti i méš lå Måriùciå Gatti ås pòrtå inti nòs ca. L'è cüntà dål siùr Giåmpiéro Cériànå e la pàrlå åd dü giun, di part då Strådélå, che ål 31 génàr i s'érån spušà. Dòp lå cérimòniå, i dü spuš i èn pårtì p'r åndà å Strådélå e i ån vurü tråvårsà Pò å pé pårchè, in cui dì lì, dato ch'ål fàvå tårméntå fråd, ål fiüm l'érå  tüt giåsà. Må å un cèrto punto ål gias ål s'è rut e lå spùšå (ch'lå fàvå Mèrlo 'd cugnòm) l'è nià. Ål spuš, p'r ål dispiåšì, dòp un quåi méš l'è mòrt åncå lü e då ålùrå, tüt i an, å lå fén åd génàr, lå gint lå ricurdàvå lå stòriå tristå dlå pòvrå spušå, lå "Mèrlå"...

R. M.

Vérsioón in Itåliån:

Ho già ricordato due anni fa la storia della merla, ma confesso

che non sapevo ci fosse un'altra leggenda che spiega "i tre giorni della merla", alla fine di gennaio. Possiamo trovarla nell'ultimo numero del "Tam Tam", il giornale di Mede che tutti i mesi Mariuccia Gatti porta nelle nostre case. E' raccontata dal signor Giampiero Ceriana e narra di due giovani, presso Stradella, che al 31 gennaio s'erano sposati. Dopo la cerimonia, i due sposi sono partiti per andare a Stradella e hanno voluto attraversare Po a piedi perchè, in quei giorni, dato che faceva un freddo tremendo, il fiume era tutto gelato. Ma ad un certo punto il ghiaccio si ruppe e la sposa (che faceva Merlo di cognome) annegò. Lo sposo, per il dolore, dopo qualche mese morì anche lui e da allora, tutti gli anni, alla fine di gennaio, la gente ricordava la triste storia della povera sposa, la "Merla"...

R. M.

2 commenti:

 1. Bonasira.. a gò una super novità e l'à ghentra con l'aparechio!!! la vò a racuntà in tal blog^^

  ps am par no vera, ehehe!!!

  RispondiElimina
 2. Allora, sti denti si sono messi in riga, finalmente! Inizia la fase della tua gioventù! (Certo non ti posso dire: benvenuta tra noi!...).

  Ciau!


  R. M.

  RispondiElimina