lunedì 28 settembre 2009

AbacucIntånt, ål grüp dål "Nòs diålåt" ål va inån å riléš ål måtériàl trai åsèmå in cui an chi: sì, må...chisà quånd å finisårùmå! Quånd å sårùmå "vèg me 'l cucù"?  Ò "vèg båcüch"? Ò quånd órmài "fårùmå båch-båch"? Å prupòšit åd "vèg me 'l cucù": l'üšé ål gh éntrå me i vérš å måréndå: "cucù" ål vénå då "Abacuc", iün di prufétå minùr dål Vèg Téståmént, då suìns råpréšéntà cun ùnå bàrbå biåncå e lóngå (nò me int lå miniåtürå chi insìmå). Må "båch-båch"? D'indùå ål sàltå fórå? Åncùrå då "Abacuc"? E sich'ål vurìs dì, létérålmént, "fa båch-båch"? Gh è un quåidün ch'ån nå sa un quaicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Intanto il gruppo del "Nostro dialetto" continua a rileggere il
materiale raccolto in questi anni: sì ma... chissà quando finiremo! Quando saremo "vecchi come il cucù"? O "vecchi bacucchi"? O quando ormai "faremo båch-båch"? A proposito di "vecchio come il cucù": l'uccello c'entra come i cavoli a merenda; "cucù" deriva da "Abacuc", uno dei profeti minori del Vecchio Testamento, spesso rappresentato con una barba bianca e lunga (diversamente dalla miniatura qui sopra). Ma "båch-båch"? Da dove salta fuori? Ancora da "Abacuc"? E cosa vorrebbe dire, letteralmente, "fa båch-båch"?C'è qualcuno che ne sa qualcosa?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento