lunedì 7 dicembre 2009

In Viå Cåiròli, spitåndå ål Nådàl.


Grån bèlå månifèståsión, iér dòpdišnà, in Vìå Cåiròli e in àltår vìi dål påiš, cun båncåt vari, mòto in éspušisión e i šbåndiéråtùr dål Pàlio d'Asti, tårméntå brav!
Lå Mònicå Månérå, dlå Prò Lòco, lå fa pö un bilånc dlå bèlå fèstå e lå ricòrdå  i pròsim åpuntåmént nåtålìsi.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Gran bella manifestazione, ieri pomeriggio, in Via Cairoli e in altre
vie del paese, con bancarelle varie, moto in esposizione e gli sbandieratori del Palio d'Asti, veramente bravi!
Monica Manera, della Pro Loco, traccia poi un bilancio della bella festa e ricorda i prossimi appuntamenti natalizi.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento