mercoledì 16 dicembre 2009

Barbagianni 2.


Åncù du påròl sùrå i "barbagianni " e sü mich'ås ciàmån int ål nòs diålat: gh è chil'è ch'å dìšå "murición"; sécónd un quàidün d'àltår, "pòvròm" e di àltår åncù "pòvrå dònå". Chil'è ch'å gh åvrà råšón???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Ancora due parole sui "barbagianni" e su come si chiamano nel nostro dialetto: c'è chi dice "murición"; secondo altri, "pòvròm" (pover'uomo) e altri ancora "pòvrå dònå" (povera donna). Chi avrà ragione???

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento