sabato 16 giugno 2007

Lå Sàgrå dål Riš.

Lå Sàgrå dål Ris.


E åncå st'an gh'è rivà lå Sàgrå dål Riš, l'àltår "dì dlå fèstå", che då quàši trént'an, prèsåpòch å métà giügn,  ås préšéntå å Sånåšà, püntuàl me l'I.C.I då pågà...E åncå st'an, dibàtit sü 'l riš, éspušisión, bal e tånti, tånti rišòt då sågià (chi gh'è 'l prugràmå cumplét). Å prupòšit åd rišòt, unå ricètå dlå nòså trådisión:

Ål rišòt cun lügànigå.

Pår quàtår pårsón: 3 èti åd riš "fino" ò "superfino"; 2 èti åd lügànigå; mèšå sigùlå; 2 cüciàr d'òli; 1 tòch åd bütìr; 1 lìtår åd bröd; furmàg grånå; mèš bicér åd vén biånch såch.

Tåiè fén lå sigùlå e fèlå rustì in òli e bütìr. Giuntègh lå lügànigå å tucåt e fè rušulà p'r un quai minüt. Giuntègh ål riš e låsèl tustà msiåndå. Vuiè ål vén e låsèl évåpurà; quårcè tüt cul bröd e fè cöš cun un bèl fögh, pår 15-20 minüt. Tirè viå ål rišòt dål fögh e fèl måntécà cul furmàg grånå gråtà.Bón åptìt!

R. M.


Vérsión in itåliån:

E anche quest'anno è arrivata la Sagra del Riso, l'altra "sagra",

che da quasi trent'anni, circa a metà giugno, si presenta a Sannazzaro, puntuale come l'I.C.I. da pagare...E anche quest'anno, dibattiti sul riso, esposizioni, danze e tanti, tanti risotti da assaggiare (qui c'è il programma completo)

A proposito di risotto, una ricetta della nostra tradizione:


Il risotto con la luganiga (salsiccia).

Per 4 persone: 3 hg di riso fino o superfino; 2 hg di luganiga; ½ cipolla; 2 cucchiai di olio; 1 noce di burro; 1 litro di brodo; formaggio grana; ½ bicchiere di vino bianco secco.Affettate finemente la cipolla e soffriggetela in olio e burro. Unite la luganiga a pezzetti e rosolate per alcuni minuti. Aggiungete il riso e lasciatelo tostare mescolando. Versate il vino e lasciatelo evaporare; coprite il tutto con il brodo e cuocete, a fuoco vivace, per 15-20 minuti. Levate il risotto dal fuoco e mantecatelo con il formaggio grana grattugiato.Buon appetito!


R. M.

2 commenti:

  1. Trì cos devì dì: tallà me zio!!, l'è vera la A l'è accentata in ciàu!, stasira vadi anca men ala sagra del riso (i ghen anca i giustar!) = CIA'U =

    Dlà Susy

    RispondiElimina
  2. Buona sagra del riso, Susy! E non mangiare troppi risotti, neh?


    R. M.

    RispondiElimina