mercoledì 13 giugno 2007

Ål nòs mulìtå.

Ål nòs mulìtå 'dré å låurà cun unå mölå dål '700.

Quånd, fåndå lå trådüsión di påròl chi cuménciån pår "M", ås sùmå imbåtü in "Mulìtå" (arrotino), lå nòså mént l'è sübit åndàiå ål siùr Càrlo Cåtåni, ål nòs "Mulìtå"...Ål "Mulìtå" l'è un'istitüsión å Sånåšà:  tårméntå simpàtich, sémp'r ålégår, grån låuråtùr, åncùrå ådès, dòp tånt an ch'l'à cidü lå sò åtività e butégå ål fiö, l'è sémp'r ådré å fåbricà un quài "ågégio", då brav årtigiån, pårchè, mich'ål dišå sémpår lü, l'è pròpi nò bón då sta fèråm!...
É dóncå un sålüt ål siùr Càrlo, ål nòs "Mulitå"!...

Vérsión in itåliån:

Quando, facendo la traduzione delle parole che iniziano per "M",

ci siamo imbattuti in "Mulìtå" (arrotino), il nostro pensiero è subito andato al signor Carlo Cattaneo, il nostro "Mulìtå"... Il "Mulìtå" è un'istituzione a Sannazzaro: estremamente simpatico, sempre allegro, gran lavoratore, ancora adesso, dopo tanti anni che ha ceduto attività e negozio al figlio, è sempre alle prese con la fabbricazione di qualche "aggeggio", da bravo artigiano, perchè, come dice sempre lui, non è proprio capace di stare fermo!...
E dunque un saluto al signor Carlo, il nostro "Mulìtå"!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento