domenica 24 giugno 2007

Ål tåbàch dål Mòru.

Schiàv chi låùrån ål tåbàch (quàdår dål 1670).

Iér, intånt ch'å séråm dré å trådüv in itåliån i påròl dål nòs diålåt, s'à gnü in mént cul mòd åd dì chi:
"Åt lå dón mén ål tåbàch dål Mòru!", tån' me dì: "Ådès åt lå fón våd mén!...Åt lå dón mén!... ". Ciårcåndå in Intérnét, pàre che cul'éspréssión chi lå vénå dål fråncéš: "passér a tabac" ål vurìs dì påstà, picà un quàidün åd såntå råšón. In diålåt gh'è stai giuntà åncåsì lå màrcå d'un tåbàch då nåšà tårméntå bón, åpùnto ål "Tåbàch dål Mòru", che intlå scàtulå ål gh'àvå lå figürå dlå tèstå d'un négår, iün di schiàv chi låuràvån inti piåntågión åd tåbàch in Åméricå...Invéci, å Cåširà, in pruìnciå åd Bèrgåm, ås dìšå:
"Ta 'l dó mé al tabàr da 'l Moro - ti do io il tabarro del moro ( ciuè un sach åd bòt). "Tåbàr", nò "tåbàch"; e 'l Mòru l'érå iün ch'ål purtàvå sémpår un båstón scuš sutå 'l tåbàr!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri, mentre eravamo intenti a tradurre in italiano le parole del

nostro dialetto, ci siamo ricordati di questo modo di dire:
"Te lo dò io il tabacco del Moro!", come dire "Adesso te lo faccio vedere io!... Te lo dò io!...". Cercando in Internet, pare che questa espressione derivi dal francese: "passér a tabac" vorrebbe dire pestare, picchiare qualcuno di santa ragione. In dialetto è stata aggiunta pure la marca di un tabacco da fiuto buonissimo, appunto il "Tabacco del Moro", che sulla scatola aveva la figura della testa di un negro, uno degli schiavi che lavoravano nelle piantagioni di tabacco in America...Diversamente, a Casirate, in provincia di Bergamo, si dice: "Ta 'l dó mé al tabàr da 'l Moro - ti do io il tabarro del moro ( cioè un sacco di botte). "Tabarro", non "tabacco"; e il Moro era un tale che portava sempre un bastone  nascosto sotto il tabarro!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento