venerdì 1 maggio 2009

Ål Prìmo Màgio cui "Fiö dlå nèbiå".


Åncùrå ùnå bèlå cånsón di "Fiö dlå nèbiå", "Ålùrå m'åndùmå", cun ål tìpich  "vu cumprà" sénégålèš årivà å Påvìå pår vénd i sò åcéndìni e  cåsåt, ch'l'à impårà un pò 'l diålåt påvéš, må cun int ål cör lå sò Africå...
Å ståsìrå, ål Sålón, cui "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ancora una bella canzone dei "Ragazzi della nebbia", "Allora come

andiamo", con il tipico "vu cumprà" senegalese giunto a Pavia per vendere i suoi accendini e cassette,  che ha imparato un po' il dialetto pavese, ma con nel cuore la sua Africa...
A stasera, al Teatro SOMS, con i "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento