giovedì 14 maggio 2009

E brau ål Giuàn Magi!


Intånt che 'l nòs grüp ål va inån å riléš ål måtériàl fai sü fénå 'dès p'r ål lìbår-cd dål nòs diålåt, lå cåmpàgnå éléturàl p'r i cumünàl l'ås fa sémpår püsè càldå!...E l'àltrå sìrå, ùnå bèlå surpréšå, å lå préšentåsión dlå lìstå cìvicå "Ariå növå": ål cåndidà sìndich Giuàn Magi, un snåšårén dòch må luntån dål påìš då tånti an, l'à duèrt ål sò discùrs in diålåt: ùnå müšicå p'r i nòs uråg!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mentre il nostro gruppo continua nel lavoro di revisione del

materiale fin qui raccolto per il libro-cd sul nostro dialetto, la campagna elettorale per le elezioni comunali si fa sempre più calda!...E l'altra sera, una bella sorpresa, alla presentazione della lista civica "Aria nuova": il candidato sindaco Giovanni Maggi, un sannazzarese doc ma lontano dal paese da tanti anni, ha aperto il suo discorso in dialetto: una musica per le nostre orecchie!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento