lunedì 4 maggio 2009

I Fiö dlå nèbiå e i cåntåstòri.


Fra i cånsón prupòst då "I Fiö dlå nèbiå" ål cuncèrt dål Prìmo Màgio ål Sålón, gh érå åncåsì "Fèstå", indùå ch'ås pàrlå di cåntåstòri e imbunitùr åd piàså Cålégàri e  Cåvålìni cun lå sò dònå Vincénsìnå, che ùnå vòltå då Trümé i giràvån p'r i dìdlåfèstå e i fér dlå pruvìnciå e åncå förå, p'r i sò éšibisión. I gh érån sémpår åncå å lå Férå dål mårtidì dål nòs dìdlafèstå e i érån cunsidérà fra i püsè génüìn éspunént dlå trådisión itåliånå di cåntåstòri.


I cantastorie tromellesi.

(Dal blog Circolo Pasolini Pavia)

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Fra i brani proposti da "I Fiö dla nebia" al concerto del Primo Maggio alla SOMS,  vi era anche "Festa", in cui si parla dei cantastorie e imbonitori di piazza  Callegari e  Cavallini con la moglie Vincenzina, che un tempo da Tromello raggiungevano le sagre e le fiere del Pavese e non solo, per le loro esibizioni. Erano sempre presenti anche alla Fiera del martedì della nostra sagra settembrina ed erano considerati fra i più genuini esponenti della tradizione italiana dei cantastorie.


I cantastorie tromellesi.


R. M.


Nessun commento:

Posta un commento