venerdì 21 marzo 2008

I båtü.

Intål vìdéo, lå purtisión di "båtü" å Vèrbicàr, in pruìnciå 'd Cušénså. Unå vòltå, åncåsì då nüm gh'érå lå Cunfråtèrnitå di Båtü, å lå céšå åd Sån Bårnårdén. Såvrìs nò se å lå purtisión dål Vånårdì Sånt i rivàvån åncå lur å cui écès chi...Spéri 'd nò!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, la processione dei "battenti" a Verbicaro, in provincia di

Cosenza. Un tempo, anche da noi c'era la "Confraternita dei Btttui", presso la chiesa di San Bernardino. Non saprei se alla processione del Venerdì Santo arrivassero anch'essi a questi eccessi...Spero di no!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento