sabato 29 marzo 2008

I dü Gibèlå e 'l nòs diålåt (3).

Un àltår éšémpi åd diàlugh fra i dü prutågunistå dål libår "Ålpinìstå såvåtón", i Gibèlå 'd Sånåšà che, in vilégiåtürå ål lagh d'Òrtå, i vån å pèrdås dòp unå sålìdå in muntàgnå. Püsè che in diålåt sånåšårén, i dü tåpén å smìå chi pàrlån unå spécie 'd milånéš!... L'è un pécà, pårchè p'r ål rèst, ål libår dål Càgnå l'è tårméntå divårtént!

" — Sem fora de strada! — riflettè Martina.
Fora del mond a dirittura! — gridò Gaudenzio.
E pura là gh’era el senter.
Gh'era un corno te disi! — sclamò il droghiere irritato; — mi sont un asen, ma ti, va la,... che talentona!

I "vér" Gibèlå i åvrìsån dì:

" — Sùmå förå då stra! — riflettè Martina.
Förå dål mónd ådritüra/ — gridò Gaudenzio.
Epürå là gh’érå ål sinté.
Gh'érå un còrån, åt dìši! — sclamò il droghiere irritato; — mén són un àšu, må ti, va là,... che tårméntå spèrtå! ...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro esempio di dialogo fra i due protagonisti del libro
"Alpinisti ciabattoni", i Gibella di Sannazzaro che, in villeggiatura al lago d'Orta, finiscono col perdersi dopo una salita in montagna. Più che in dialetto sannazzarese, i due tapini sembra che parlino una specie di milanese!... E' un peccato, perchè per il resto il libro del Cagna è veramente divertente!

" — Sem fora de strada! — riflettè Martina.
Fora del mond a dirittura! — gridò Gaudenzio.
E pura là gh’era el senter.
Gh'era un corno te disi! — sclamò il droghiere irritato; — mi sont un asen, ma ti, va la,... che talentona!

I "veri" Gibella avrebbero detto:

" — Sùmå förå då stra! — riflettè Martina.
Förå dål mónd ådritüra/ — gridò Gaudenzio.
Epürå là gh’érå ål sinté.
Gh'érå un còrån, åt dìši! — sclamò il droghiere irritato; — mén són un àšu, må ti, va là,... che tårméntå spèrtå! ...".


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento