mercoledì 19 marzo 2008

Ålpinìstå såvåtón.


"Chi cuménciå lå létürå" l'è un prugèt dål Fèstivållétéråtürå åd Måntuå: tüt i an, vénå prupòst un libår, che pår dü méš ål finìså pår vès ål céntro d'incóntår e ucåšión åd vàri ånimåsión cultüràl. St'an, ål libår prupòst l'è "Ålpinìstå såvåtón", dl'Åchìle Giuàn Càgnå: l'è un libår ch'ås riguàrdå pròpi då prèså, nüm åd Sånåšà. Pårchè? Må pårchè i dü prutågunìstå principàl...i èn dü sånåšårén, che å lå fén dål '800 i vån in vilégiåtürå ål lagh d'Ortå e ån nå cumbénån då tüti i culùr!...In Cumün i èn drè stüdià di inisiåtìv pår pårtècipà ål prugèt åd Måntuå, dòp Pàsquå ån nå såvrùmå püsè. Intånt, ch l'è ch'ål vö cumincià å léš ål libår, ål lå pö scårgà då chi.

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Qui comincia la lettura" è un progetto del Festivalletteratura di

Mantova: ogni anno, viene proposto un libro, che per due mesi si pone al centro di incontri e occasione di varie animazioni culturali. Quest'anno, il libro proposto è "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna: è un libro che ci riguarda proprio da vicino, noi di Sannazzaro. Perchè? Ma perchè i due protagonisti principali...sono due sannazzaresi, che alla fine dell'800 vanno in villeggiatura al lago d'Orta e ne combinano di tutti i colori...In Comune stanno studiando delle iniziative per partecipare al progetto di Mantova, dopo Pasqua ne sapremo di più. Intanto, chi vuol cominciare a leggere il libro, lo può scaricare da qui.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento