sabato 1 marzo 2008

Che šgòlgiå!...

Incö dòpdišnà, åndåndå åvånti a trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ås sùmå imbåtü intlå ...šgòlgiå, üšé d'àcquå cumün inti nòs rišèr, dlå fåmìgliå di Årdèidi, cun di såmp tårméntå lóngh, ål bèch lóngh e å póntå, i pånn biånch, ò rus, òpürå sånår. Må...pår nüm, l'è ùnå "šgòlgiå" åncåsì ùnå dònå màgrå e dål còl lóngh!...


R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto inizianti per "S", ci siamo imbattuti ...nell'airone, uccello acquatico comune nelle nostre risaie, della famiglia degli Ardeidi, con zampe assai lunghe, becco lungo e a punta, piume bianche, o rosse, oppure cinerine. Ma...per noi, è un "airone" pure la donna magra e dal collo lungo!...

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento