domenica 9 marzo 2008

I "nåtür viv" d'Ermìniå Bårbiéri.

Sémpår då lå "Fèstå dlå Dònå" d'iér dòpdišnà in Bibliutécå, ål vìdéo indùå lå stòricå e crìticå d'arte Fråncèscå Pòrrécå lå pàrlå dlå "signòrìnå Bårbiéri" e di sò bèi quàdår åd nåtürå...vìvå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre dalla "Festa della Donna" di ieri pomeriggio in Biblioteca, il

video in cui la storica e critica d'arte Francesca Porreca parla della "signorina Barbieri" e dei suoi bei quadri di natura...viba...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento