sabato 8 marzo 2008

8 mars in bibliutécå.

Locandina dell'evento.

Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò pårchè å quat'r ur, in Bibliutécå, gh'è lå préšéntåsión dål libår sùrå lå nòså "signòrìnå Bårbiéri" e i sò bèi quàdår åd nåtürå...vivå, mich' lå dìšå lå lucåndénå: un'ucåsión pår féstégià ål vòt åd mars in mèš å fiur pitürà e...fiur vér, pårchè ågh sårà åncåsì unå mustrå d'urchidée!...
Åugùri, dònn!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce

perchè alle 16, in Biblioteca, c'è la presentazione del libro sulla nostra "signorina Barbieri" e i suoi bei quadri di natura...viva, come dice la locandina: un'occasione per festeggiare l'8 marzo fra fiori dipinti e...fiori veri, perchè ci sarà pure una mostra di orchidee!...
Auguri, donne

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento