mercoledì 5 marzo 2008

Fàciå då bàmbulå.


Lå "Fèstå dlå Dònå" l'è pråst chi (sàbåt 8 mars), ån nå ripårlårùmå; intånt chi gh'è un vìdéo tårméntå bèl e intrigånt sü l'àltrå mità dål ciél: un måchinàri pütòst inquiétånt, cun unå fàciå då dònå, guårdåndå lå téle, lå vö fas åncù püsè bèlå, må ålå fén...

R. M.

Vérsión in itåliån:

La "Festa della Donna" si avvicina (sabato 8 marzo), ne

riparleremo; intanto qui c'è un video molto bello e intrigante sull'altra metà del cielo: una macchina piuttosto inquietante, con un viso di donna, guardando uno schermo, vuole farsi ancora più bella, ma alla fine...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento