domenica 2 marzo 2008

Lå šgnèpå.

Un àltår üšé che intål nòs diålåt ål cuménciå pår "S" l'è lå šgnèpå (Gallinago gallinago). L'è un üšè dlå fåmìgliå di Sculuòpàcid, cul bèch lóngh e sütìl. Ål rìvå å unå lungåså 'd 28 cm e un péš åd 250 g. Gh'à di pånn våriégà, scür, rusìc e crémå. Ål préférìså i šòn pålüdùs, pra ümid e rišèr, indùå l'è bón då mimétišàs tårméntå bén, dàto i sò culùr.

Vérsión in itåliån:

Un altro uccello che nel nostro dialetto comincia per "S" è il

beccaccino
(Gallinago gallinago). E' un uccello della famiglia delle Scolopacidae, col becco lungo e sottile. Raggiunge una lunghezza di 28 cm e un peso di 250 g. Ha un piumaggio variegato, bruno, rossiccio e crema. Predilige le zone paludose,  prati umidi e risaie, dove riesce a mimetizzarsi assai bene, dati i suoi colori.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento