venerdì 28 marzo 2008

I dü Gibèlå e 'l nòs diålåt (2).

Décišåmént, ål Càgnå, l'åutùr dål libår "Ålpinìstå såvåtón", l'è nò gnü å 'ršintà i sò pagn å Pò: quånd ål fa pårlà i Gibèlå, i dü prutågunistå dål libår, åd Sånåšà, ål scrìvå in un diålåt che åd lümlén ål gh'à tårméntå pòch!... Èco un àltår éšémpi:

"...I Gibella intanto disputavano sul modo più decente di ritirare il loro bagaglio dall'Albergo del Persico.
Te vet la — diceva Martina -— se paga el conto, e se porta via la roba.
E se ciaman dove vo? — obbiettò Gaudenzio.
Oh bela! cosa han da savè lor?... Vò dove me fa piasè! ...".

I "vér" Gibèlå i åvrìsån dì:

Åt vè là, ås pàgå ål cünt e 's pòrtå vìå lå ròbå.
E si ciàmån indùå å vón?
Oh bèlå! Sich'i ån då såvè lur?... Vón indùå åm par e piàs! ...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Decisamente, il Cagna, l'autore del libro "Alpinisti ciabattoni", non

è venuto a risciacquare i suoi panni in Po: quando fa parlare i Gibella, i due protagonisti del libro, di Sannazzaro, scrive in un dialetto che di lomellino ha pochissimo!... Ecco un altro esempio:

"...I Gibella intanto disputavano sul modo più decente di ritirare il loro bagaglio dall'Albergo del Persico.
Te vet la — diceva Martina -— se paga el conto, e se porta via la roba.
E se ciaman dove vo? — obbiettò Gaudenzio.
Oh bela! cosa han da savè lor?... Vò dove me fa piasè! ...".

I "veri" Gibella avrebbero detto:

Åt vè là, ås pàgå ål cünt e 's pòrtå vìå lå ròbå.
E si ciàmån indùå å vón?
Oh bèlå! Sich'i ån då såvè lur?... Vón indùå åm par e piàs! ...".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento