domenica 9 marzo 2008

"Fèstå dlå dònå" in bibliutécå.

Intål vìdéo, lå Gråsièlå Invårnìš, åsésùr ålå cultürå, lå duèrå lå "Fèstå dlå dònå", iér dòpdišnà, in bibliutécå, cun lå préšèntåsión dål lìbår surå lå "signòrìnå Bårbiéri" e i sò quàdår, tårméntå cunusü å Sånåšà e åncåsì förå.
Dèspö, di àltår vìdéo sü lå bèlå månifèståsión.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, Graziella Invernizzi, assessore alla cultura, apre la

"Festa della donna", ieri pomeriggio, in biblioteca, con la presentazione del libro sulla "signorina Barbieri" e i suoi quadri, assai conosciuti a Sannazzaro e non solo.
Più avanti, altri video sulla bella manifestazione.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento