domenica 28 dicembre 2008

Dà då du.


Lå cånsón åd Raf, "Dü", lå gh éntrå pòch e gnìntå cun cul pòst chi, ch'ål pàrlå d'un àltår mòd åd dì dål nòs diålåt ch'å sùmå nò bón då spiégà fénå in fónd: "Dà då du". Ål séns ål lå sùmå, ål vö dì "daglå då cåpì" å un quåidün, ciårcånda då cunvìnciål d'un quåicòs. Må... sich'ål gh éntrå ål "du", tra l'àltår ål féminìl? "Dà då du" che ròbå, létérålmént? Mah!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

La canzone di Raf, "Due", c'entra poco e nulla con questo post,

che parla di un altro modo di dire del nostro dialetto che non siamo capaci di spiefare a fondo: "Dà då du" - dar da due (?). Il significato di fondo lo sappiamo, vuol dire "farla intendere" a qualcuno, cercando di convincerlo di qualcosa. Ma...cosa c'entra il "due", tra l'altro al femminile? "Darla da due" che cosa, letteralmente? Mah!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento