martedì 10 febbraio 2009

Mål'àriå å Sånåšà.


Sì, l'è pròpi vèrå: å Sånåšà gh è lå mal'ariå, nò lå målåtìå infétìvå, må pròpi l'àriå cåtìvå e inquinà: l'è un pès ch'ål lå sùmå e ål fa bén ål Gàspår Åmàri å urgånišà åncå då nüm l'inisiåtìvå dlå Légåmbiénte. Måt fö dlå fnèstrå ò inti bålcón i linsö biånch e pö ritirài dòp un pari åd méš ål var püsè che mìlå discüsión sùrå ål stat åd l'àriå ch'å réspirùmå in påìš...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sì, è proprio vero: a Sannazzaro c'è la mal'aria, non la malattia

infettiva, ma proprio l'aria cattiva e inquinata: è un pezzo che lo sappiamo e fa bene Gaspare Amari a organizzare anche da noi l'iniziativa della Legambiente. Esporre alla finestra o nei balconi le lenzuola bianche e poi ritirarle dopo un paio di mesi vale più di mille discussioni intorno allo stato dell'aria che respiriamo in paese...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento