martedì 3 febbraio 2009

Cåmpè 'd butégå.

Unå butégå.

L'ésprèssión dål nòs diålåt "Cåmpè 'd butégå" l'è fàcil då trådüv in itåliån: lå curispóndå å "fondo di magazzino", un årtìcul invindü, mågàri pårchè förå mòdå... Må l'è lå påròlå "cåmpè" ch'ås à dai då pinsà: d'indùå lå pö gni? E mich' å pudùmå trådüvlå, létérålmént? Ål "cåmpè", intèš me guàrdiå cåmpèstre, ål gh éntrå gnìntå. E ålùrå? Fórse å gh éntrå ål vèrbo fråncéš "camper", che ål vurìs dì, fra l'àltår, "piantarsi": fórse che ål cåmpè 'd butégå ås piåntå lì in négòsi e ål va pü vìå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'espressione del nostro dialetto "Cåmpè 'd butégå" è facile da

tradurre in italiano: corrisponde a "fondo di magazzino", un articolo invenduto, magari perchè fuori moda... Ma è la parola "cåmpè" che ci dà da pensare: da dove può provenire? E come possiamo tradurla, letteralmente? Il "cåmpè", inteso come guardia campestre, non c'entra nulla. E allora? Forse c'entra il verbo francese "camper", che vorrebbe dire, fra l'altro, "piantarsi": forse che il fondo di magazzino si pianta lì in negozio e non va più via...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento