lunedì 16 febbraio 2009

Sånåšà Vìdéo Blògh.


Iér gh è nåsü un àltår mè blògh, ål tèrs (tån' me s'å gh füs nò cår'n ål fögh åsè!...). Pår dì lå vrità, ål sårìs un vidéòblògh, indùå che riciàmi di filmà åmåturiàl sùrå évént, månifèståsión, célébråsión e vari àltår åspèt dlå vìtå in påìš. Ål prim vìdéo ch'ö riciåmà ål riguàrdå ål Piéràngélo Fåsén, che pròpi in cui dì chi l'à préšéntà lå sò cåndidåtürå å sìndich pår i élésión cumünàl åd giügn.  Ål blògh ås ciàmå Sannazzaro Video Blog: åndè å dà un'uciàdå.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri ha preso il via un altro mio blog, il terzo (come se non ci fosse

abbastanza carne al fuoco!...). Veramente, sarebbe un videoblog, in cui richiamo filmati amatoriali su eventi, manifestazioni, celebrazioni e vari altri aspetti della vita in paese. Il primo video che ho richiamato riguarda Pierangelo Fazzini, che proprio in questi giorni ha presentato la sua candidatura a sindaco per le elezioni comunali di giugno. Il    blog si chiama Sannazzaro Video Blog: andate a dare un'occhiata.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento