domenica 15 febbraio 2009

Ål cåtlinón.


Inti mòd åd dì dål nòs diålåt ùmå truà püsè d'ùnå vòltå lå påròlå "cåtlinón". Ål cåtlinón ål sårìs ål picchio verde, må ål séns dlå paròlå, in diålåt, ål smiårìs stés me "üšé dål målåugüri": sich'ål gh éntrå, ålùrå, ål picchio verde? Fórse "cåtlinón" ål pudrìs gni dål spågnö "Cåtålinón", ål sèråv büf må fifón e guaståfèstå åd Dón Giuàn (Leporello, intl'òpérå 'd Mozart).
Un àltår di nòs tånti dübi!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nei modi di dire del nostro dialetto abbiamo trovato la parola

"cåtlinón". Il cåtlinón sarebbe il picchio verede, ma il senso della parola, in dialetto, sembrerebbe rimandare a "uccello del malaugurio": cosa c'entra, allora, il picchio verde? Forse  "cåtlinón" potrebbe derivare dallo spagnolo "Cåtålinón", il servo buffo ma fifone e guastafeste di Don giovanni (Leporello, nell'opera di Mozart).
Un altro dei nostri tanti dubbi!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento