mercoledì 4 febbraio 2009

Å gh uà l'umbrèlå incö?

Méteo in diålåt.

Giråndå in Intérnét ö truà cul sìto chi: http://umbrela.cagnulein.com/. L'è un sit åd prévišión dål témp scrit in diålåt (åm pårårìs dl'Émìliå Rumàgnå), ch'ål rispóndå å lå dumåndå: "Å gh uà l'umbrèlå incö?". L'è 'sè insérì ål còdic pustàl ò ål nòm dål cumün ed èco lå rispòstå! Incö, pår Sånåšà, l'umbrèlå lå duvrìs nò sårvì...Vådrùmå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Girando in Internet ho trovato questo sito:
http://umbrela.cagnulein.com/. È un sito di previsioni del tempo scritto in dialetto (mi sembrerebbe dell'Emilia Romagna), che risponde alla domanda: "Serve l'ombrello oggi?". Basta inserire il codice postale o il nome del comune ed ecco la risposta Oggi, per Sannazzaro, l'ombrello non dovrebbe servire...Vedremo...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento