venerdì 27 febbraio 2009

I diålåt i èn dré murì.

Cårténå di léngv in pérìcul in Euròpå.

Dumìmcå påsà, intål giurnàl "Libero" gh érå un årtìcul sùrå i léngv e i diålåt ch'i èn å ris-c då scumpårì. Sécónd l'Unesco (l'urgånišåsión di Nåsión Ünì pår l'édücåsión, lå sciénså e lå cultürä), 2500 di 6900 léngv / diålåt pårlà intål mónd i èn in pérìcul. Intlå càrtå, ùnå lénguå/diålåt sgnà cul bålén giàld l' è in pérìcul grav, pårchè i fiö å l' impàrån pü me lénguå màdår e ål lå cåpìsån pòch. Intå cul séns chi, ål Lumbàrd l' è sgnà in giàld e dóncå ål rìs-ciå då scumpårì. Püsè che ål Lumbàrd, che pår dìlå tütå l'éšìstå nò, pudrìsåm dì ch'i èn å ris-c tüti i diålåt dlå nòså régión e dóncå åncå ål nòs diålät!...Fénå å quånd ål sårà pårlà e cåpì ål "sånåšårén"?
Spérùmå då finì 'l nòs lìbår in témp!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Domenica scorsa, sul quotidiano "Libero" c'era un articolo sulle

lingue e i dialetti che sono a rischio d'estinzione. Secondo l'Unesco (l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), 2500 delle 6900 lingue/dialetti parlati nel mondo sono in pericolo. Nella carta, una lingua/dialetto segnato col pallino giallo è in grave pericolo, perchè i bambini non l'imparano più come lingua madre e lo capiscono poco. In tal senso, il Lombardo è segnato in giallo e dunque rischia di scomparire. Più che il Lombardo, che in verità non esiste, potremmo dire che sono a rischio tutti i dialetti della nostra regione, compreso anche il nostro dialetto!...Fino a quando sarà parlato e capito il "sannazzarese"?
Speriamo di terminare in tempo il nostro libro!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento