martedì 24 ottobre 2006

Lå frità.


Unå frità.

L'àltår dì, ciårcåndå i påròl ch'å cuménciån pår "F", ås sùmå imbåtü intlå..."frità" (frittata). Sübit å s' ån gnü in mént i frità ch'ås fån (ås fàvån?) chi dåi nòs part: lå frità cui sigùl, culå cui sparš, cui vårtiš, cui spinàs  e...la frità rugnùšå. Già, lå frità rugnùšå, må curèlå? Culå cun dèntår di tucàt åd ròst åd vidél, me in Piémónt, ò cùlå cun déntår ål sålàm? Gh'àvåm nò tròp idéå dlå ricètå dlå frità rugnùšå  ch'ås fa chi då nüm. É pö: gh'ùmå unå ricètå nòså pårticulàr  ò l'è å vuluntà me åndà å puntà lå giùstrå? Mah!...

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno, cercando le parole che cominciano per "F",  ci siamo

imbattuti nella..."frità" (frittata). Subito abbiamo ricordato le frittate che si fanno (si facevano?) qui dalle nostre parti: la frittata con le cipolle, quella con gli asparagi, col luppolo selvatico, con gli spinaci e...la frittata rognosa. Già, la frittata rognosa, ma quale? Quella con dentro dei pezzetti di arrosto di vitello, come in Piemonte, o quella con dentro il salame? Non avevamo troppo idea della ricetta della frittata rognosa che si fa qui da noi. E poi: abbiamo una ricetta nostra particolare o è a volontà come andare a spingere la giostra? Mah!...

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento