sabato 21 ottobre 2006

Sånt'Ùrsulå.

Sånt'Ùrsulå. e i sò åncèl.

Incö l'è Sånt'Ùrsulå e intål nòs diålåt gh'è un mòd åd dì ch'ål pàrlå då cùlå såntå chi:

"Tå m'è fai fa ål gir åd Sånt'Ursulå":mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\santursula.mp3"  Mi hai fatto fare il giro di Sant'Orsola (ciuè un gir tårméntå lóngh).

Intål libår e intål cd sü 'l nòs diålåt ågh sårà lå stòriå dlå såntå, di sò vündåsmìlå (?) åncèl  e dål viàg tårméntå löngh ch'iån fai å tråvèrs l'Éuròpå. Må fórse gh'è dåmèš un équìvuch:  så vurì såvén püsè, ò spitè ål libår ò, så gh'i prèsiå, åndè å cùlå pàginå chi. Åugùri å i tüti i Ùrsul! Fénå å un quai an fa, å gh'érå ålméno un'Ùrsulå å Sånåšà: spérùmå ch'ågh sìå åncùrå!...


Vérsión in itåliån:

Oggi è Sant'Orsola e nel nostro dialetto c'è un modo di dire

che parla di questa santa:

"Tå m'è fai fa ål gir åd Sånt'Ursulå":mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\santursula.mp3"  Mi hai fatto fare il giro di Sant'Orsola (cioè un giro lunghissimo).

Nel  libro e nel cd sul nostro dialetto ci sarà la storia della santa, delle sue undicimila (?) ancelle e del lunghissimo viaggio che hanno fatto attraverso l'Europa. Ma forse c'è di mezzo un equivoco: se volete saperne di più, o aspettate il libro o, se avete fretta, andate a questa pagina. Auguri a tutte le Orsole! Fino a qualche anno fa, c'era almeno un'Orsola a Sannazzaro, speriamo ci sia ancora!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento