venerdì 20 ottobre 2006

Ål "fitàul".


Ål "fitàul" (riélåburåsión då disågn åd P. Mogni).

Tra i påròl ch'ùmå trådùt lå smånå påsà gh'érå åncåsì "Fitàul"  (fittavolo, affittuario), unå figürå tipicå dlå cåmpàgnå d'unå vòltå, unå pårsónå quàši sémpår nò tròpå bén vüstå dåi sò sålårià. Ål Càrlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clemàtis, Vigévån, 2000), ål cüntå che unå vòltå gh'érå di påišån ch'iérån dré å tåià l'èrbå cul fèr då pra, intånt che 'l fitàul, pugià, me sémpår, tàcå unå gàbå (e difàti ål fitàul, in Lümlénå, ål lå ciåmàvån "friågàb", "sfregacapitozze"...), ål survégliàvå i låùr. Vénå che 'l fitàul ågh crìå drérå å un påišån, pårchè ål tåiàvå nò bén ràšo tèrå. Cul påišån là, fórse pårchè ål gh'àvå ål màl då pånså ò fórse pår ficå, l'à mulà unå tårméntå scuråšå. Pö cåpì 'l fitàul: gh'à sübit dì då pià sü 'l sò fèr e d'åndà å ca, ch'l'érå licénsià. Må ål cap påišån, séri e risulüt, l'à dì: - Ås pö nò licénsià un påišån p'r unå scuråšå: cà lü, ca tüti!...
L'à mis in spàlå ål sò fèr då pra e tüti i àltår påišån åncåsì lur. Ål fitàul, pår fa nò sücéd di quåråntòt, l'à pinsà bén då ciåmà scüšå å cul påišån là e tüti ièn åndài åvånti å tåià l'èrbå.

Version in itåliån:

Tra le parole che abbiamo tradotto la settimana scorsa c'era

anche "Fitàul" (fittavolo, affittuario), una figura tipica della campagna di una volta, una persona quasi sempre non troppo ben vista dai  suoi salariati.  Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), racconta che una volta c'erano dei contadini che stavano tagliando l'erba con la falce fienaia, mentre il fittavolo, appoggiato, come sempre, ad una capitozza ( e infatti il fittavolo, in Lomellina, lo chiamavano "sfregacapitozze"...), sorvegliava i lavori. Avviene che il fittavolo rimprovera un contadino perchè non tagliava l'erba ben radente al terreno. Quel contadino, forse perchè aveva mal di pancia o forse per ripicca, lasciò andare un grosso peto. Immaginare il fittavolo: gli disse subito di prendere la sua falce  e di andare a casa, che era licenziato. Ma il capo contadino,  serio e deciso, disse: - Non si può licenziare un contadino per un peto: a casa lui, a casa tutti!
Mise in spalla la sua falce e tutti gli altri contadini anche loro. Il fittavolo, per non far succedere un quarantotto, pensò bene di chiedere scusa a quel contadino e tutti ripresero a tagliare l'erba.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento