lunedì 9 ottobre 2006

Ål quårtirö.

Ål quårtirö

Tra i påròl ch'ùmå  trådùt l'àltår dì gh'érå åncåsì "Fén". L'è unå påròlå ch'l'å gh'à tånti significà intål nòs diålåt, iün då cùi l'è "Fieno". Å gh'è quàtår quålità 'd fén:  ål måšéngh (maggengo), ch' l'è ål prim å vès tåià; pö vénå l'ågustån (agostano), ål tårsö (terzuolo) e quàrt e ültim, ål quårtirö (quartirolo).  I dišån che l'èrbå ch'lå gnìvå sü dòp ål tèrs tài ågh dàvå ål lat un åròmå pårticulàr, che pö ål påsàvå ål furmàg fài tra sétémbår e utùbår, ch'ås ciåmàvå, e 's ciàmå åncùrå ådès, "quårtirö" (quartirolo).  Så vurì såvèn pusè sü cul furmàg chi, pudì våd cùlå pàginå chi.  Å mén, intånt, m'è gnü fam...


R. M.

2 commenti:

 1. AG L' HO FAIA!!! AM PAR NO VERA!

  Eheh...

  Grazie per il commento :)

  Complimenti ed un in bocca al lupo per il dettagliato lavoro che state svolgendo!

  A prest dal P.P. (pericul public)! :D

  RispondiElimina
 2. Grazie, Raffa! Speruma da fagla anca num!

  RispondiElimina