domenica 8 ottobre 2006

Då "Fas" å...

Ål fèr då pra (foto B. Molinari).

Iér dòpdišnà, sùmå åndài åvanti å trådüv i påròl chi cuménciån pår F. Sùmå pårtì då "Fas" (fascio) e sùmå rivà, p'r ådès, å...(éhm)... "Figå" (ébén? Si ch'ål gh'è...L'è unå påròlå me un'åltrå, tåntu pü ål dì d'incö!...).  Tra i påròl ch'ùmå trådùt, gh'érå åncåsì "fèr då pra" (falce fienaia).  Intlå fòto gh'è ål fèr då pra ch'ås trövå ål Müšéo d'Ulévån, indùå ål gh'è tåntå ròb d'unå vòltå...Å prupòšit åd fòto: intånt ch'å séråm dré låurà, gh'è gnü mè šånår Ròbèrto e ål s'à fai lå fòto (in alt å dèstrå): sùmå åncå nüm "ròb d'unå vòltå"? Mah!...
Un'àltrå påròlå ch'ùmå truà l'è "": si ch'ål vö dì, in itåliån? Pruè å fa ål nòs "quiz", å dèstrå. (I fai cul dlå vòltå påsà? "Fårlòch" ål vö dì "grossa quantità").

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento