martedì 17 ottobre 2006

Ål filón.


Filón åd pån.

L'àltår dì, inti påròl chi cuménciån pår "F" ås sùmå imbåtü in "filón" (filone), unå påròlå che intål nòs diålåt lå gh'à divèrsi significà (me in itåliån, dål rèst). Å gh'è ål "filón åd pån", ål "filón åd cåstégn" ch'i véndån å lå "Mådònå dlå Bòslå"  åd Gårlàsch, å Påsquåtå; gh'è ål "filón dl'å schénå" (spina dorsale)...D'ùnå pårsónå fürbå, scàltrå, ch'lå nudrìgå då sùtå pår fa i sò intårès fåndå fintå åd gnintå, ås dišå ch'l'è un "filón" (un furbacchione). E påsåndå å un'àltrå påròlå cun lå "F", chi l'è ch'å sa si ch'ål vö dì in itåliån "fincìs"? Pudì pårtécipà ål nòs "quiz", å dèstrå. Å prupòšit: i induinà cul dlå vòltå påsà? "" ål vö dì "fiele".

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno, nelle parole che cominciano per "F" ci siamo imbattuti

in "filón" (filone), una parola che nel nostro dialetto ha diversi significati (come in italiano, del resto). C'è il "filone di pane", il "filone di castagne" che vendono alla "Madonna delle Bozzole" di Garlasco, a Pasquetta; c'è il "filone della schiena" (spina dorsale)...Di una persona furba, scaltra, che manovra di nascosto per fare i propri interessi facendo finta di nulla, si dice che è un "filone" (un furbacchione). E passando ad un'altra parola con la "F", chi sa cosa vuol dire in italiano "fincìs"? Potete partecipare al nostro quiz, a destra. A proposito: avete indovinato quello della volta scorsa? "" vuol dire "fiele".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento