mercoledì 11 ottobre 2006

Unå fiåmà.
Lå stìvå (dišågn åd Giuseppe Rocca).

Tra i påròl chi cuménciån cun lå "F" ch'ùmå trådùt lå vòltå påsà, gh'érå åncåsì "Fiåmà" (fiammata). "Dagh unå fiåmà" (dare una fiammata) ål vurìvå e ål vö dì "accendere per un poco la stufa (un tempo) o il riscaldamento (oggi)".  E in cul pérìòdo chi, å lå måténå ò å lå sìrå, å vénå giåmò vöiå då "dagh unå fiåmà"...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento