domenica 26 aprile 2009

Ål 25 åprìl.






Iér ål nòs grüp dål diålåt ål s'è nò riünì, èsåndå un sàbåt féstìv, pår lå célébråsión dål 25 åprìl. Int ål vìdéo, un quåi mumént dlå månifèståsión, cun lå nòså Båndå IRIS in primo piano.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri il nostro gruppo del dialetto non si è riunito, essendo un

sabato festivo, per la celebrazione del 25 aprile. Nel video, alcuni momenti della manifestazione, con la nostra Banda IRIS in primo piano.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento