lunedì 6 aprile 2009

Viöl e név.

Rélìquiå åd Sån Båsiån e quàdår åd Sån Båstiån.

Riléšåndå lå nòså råcòltå åd pruèrbi lucàl, int lå sésión di "Sånt dål tåcuìn e stågión", ùmå truà cui dü pruèrbi chi:

Å Sån Båsån, lå viölå in mån: A San Bassano (19 gennaio), la viola in mano.

Å Sån Båstiån, lå pàlå in mån: A San Sebastiano (20 gennaio), la pala in mano.

D'åcòrdi che å Sån Båstiån å gh sìå då spålà lå név, må che å Sån Båsån (ò Båsiån) chi då nüm å gh sìån giåmò i viöl ås par un pò impusìbil: gh è un quåidün ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo la nostra raccolta di proverbi locali, nella sezione "Santi

del calendario e stagioni", abbiamo trovato questi due proverbi:

Å Sån Båsån, lå viölå in mån: A San Bassano (19 gennaio), la viola in mano.

Å Sån Båstiån, lå pàlå in mån: A San Sebastiano (20 gennaio), la pala in mano.

D'accordo che a San Sebastiano ci sia da spalare la neve, ma che a San Bassano (o Bassiano) qui da noi ci siano già le viole ci sembra un po' impossibile: c'è qualcuno che ne sa qualcosa?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento