domenica 9 settembre 2007

Ål pc strach.

.

Iér dòpdišnà, me tüti i sàbåt, sùmå 'ndài åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P" (i èn tårméntå tånt!...). Àvåm quàši finì i nòs trè ur åd låùr quånd, tüt d'un bòt, iün di dü pc ch'å drubùmå pår régistrà i påròl e lå sò trådüsión s'à impiåntà e 'l vurìvå pü funsiunà (ågh n'àvå åsè? Mah!...). E insì, ål låùr dål dòpdišnà l'è 'ndài å fas bénédì: ùmå nò pudü sålvà gnintå, nåncå pårtåndå då l'àltår pc culégà in réd!...Åm tucårà ciårcà då rifà tüt un'àltrå vòltå...Iér l'érå lå giurnà dål "Vaffa..." åd Bèppe Grillo: bén, un quai "vaffa..." å i ö tirà åncå mén!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, come tutti i sabati, siamo andati avanti a tradurre
le parole del nostro dialetto che cominciano per "P" (sono tantissime!...). Avevamo quasi finito le nostre tre ore di lavoro quando, all'improvviso, uno dei due pc che usiamo per registrare le parole e la loro mtraduzione s'è impiantato e non voleva più funzionare (ne aveva abbastanza? Mah!...). E così, il lavoro del pomeriggio è andato a farsi benedire: non abbiam potuto salvare niente, neanche partendo dall'altro pc collegato in rete!... Mi toccherà cercare di rifare tutto un'altra volta...Ieri era la giornata del "Vaffa..." di Beppe Grillo: bene, qualche "vaffa..." l'ho tirato anch'io!...

R. M.

4 commenti:

 1. Bonasira!

  Eheheh...che forta la gif animate!

  al par la sutuscrita quand al va no Inter...dek!!! ;)

  quanta pasiensa!!!!!

  a prest dla RaFa!

  RispondiElimina
 2. I pc sono belli, ma quando improvvisamente cessano di funzionare...

  Ciao!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. L'è TROP BEL CUL VIDEO CHì

  CIAù DLà SUSY

  RispondiElimina
 4. Ciao, Susy! Com'è andato il primo giorno?


  R. M.

  RispondiElimina