lunedì 26 maggio 2008

Ålpinistå in bibliutécå.

Vånårdì påsà, in Bibliutécå, i åtùr dlå Cumpånìå Téåtràl Årcòbåléno guidà då lå nòså Làurå i ån prupòst unå létürå ånimà åd dü cåpìtul dål lìbår "Ålpinistå såvåtón", åd A. G. Càgnå. Intål vìdéo, lå létürå dål finàl åd lå scénå fórse püsè divårténtå dål lìbår, "Å lå ricércå dål lat", cun i dü prutågunìstå, i siùr Gibélå åd Sånåšà, che 'ndåndå å fa un'éscürsión in muntàgnå, i finìsån pår pèrdås. Bràvå lå Cumpånìå e bràvå Làurå!

(Tüti i filmà dlå létürå ånimà chi )

R. M.


Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, in Biblioteca, gli attori della Compagnia Teatrale

Arcobaleno guidati dalla nostra Laura hanno proposto una lettura animata di due capitoli del libro "Alpinisti ciabattoni", di A. G. Cagna. Nel video, la lettura del finale della scena forse più divertente del libro, "Alla ricerca del latte", con i due protagonisti, i signori Gibella di Sannazzaro, che andando a fare un'escursione in montagna, finiscono per perdersi. Brava la Compagnia e brava Laura!

(Tutti i filmati della lettura animata qui )


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento