domenica 13 dicembre 2015

Chi ha tempo...La mia trasposizione in sannazzarese del sonetto “CHI GH'HA TEMP, NO SPECCIA TEMP”, del Gioann Ventura (Giovanni Ventura, 1801-1869):

Chi ‘l è ch’ål ‘gh à témp, ch’ål spétå nò témp.

Åd tüti i stråmbårìi che ‘gh à lå gént,
lå püsè gròså pår mén, s’åt lå vö såvé,
l’è cùlå då spità å gòd ål dì ådré
cui ròb ch’ås pödån gòd int ål mumént.

Difàti cui ch’i ‘gh ån då sti pinsé’
i cråpån gudåndå gnint indübiåmént,
e cul ch’i ån vånsà spårmiåndå åsè
ås lå pìpån sü i éréd, ålégråmént.

Fiöi, s’ågh ùmå un quåicòs då gòdås bén,
gudùml incö intånt che å sumå sån
pårchè lå mòrt l’è chi cul sigåsén!

E ‘gh dà déntår me int un cåmp åd grån,
tåiåndå sü vèg e giùn e fiulén,
e ninsün ågh pödå di: spétå dumån!

(La versione originale segnalata dall’amico Pietro Cociancich qui)


Nessun commento:

Posta un commento