domenica 21 febbraio 2016

https://youtu.be/j80RnvarMec

"Ål càvådént" (Il cavadenti) di Carlo Porta nella variante lomellina di Sannazzaro.

I testi delle due versioni, in milanese e in sannazzarese:


El cavadent

Ma saal, sur rima in lella, che a dì pocch
el meritta da vess casciaa in galera?
Asen fottuu, ch'el vaga strappà i sciocch
e minga a strappà i dent in sta manera.Per cavamm on dent guast, tramm tutta in tocch
la gengiva e on bon quart de restellera?
Ah sur Lella! ona porca de tarocch
pesc de lu no la gh'è propri davvera.Soo che parland di strappadent in massa
se diseva ona voeulta che costor
o che strappen el dent o la ganassa;


ma lu, sur Lella, per no avegh la flemma
de fà vuna di dò come fan lor,
el strappa la ganassa e i dent insemma.

Ål càvådént.

Ål lå sa, siùr rìmå in lélå, che å di pòch
ås meritå då vés cåcià in gålérå?
Aši futü, ch’ål vàiå å råncà i ciòch
e nò å råncà i dént in stå månérå.

Pår cåvàm un dént guàst, tram tüt å tòch
lå šinšìå e un bón quart åd lå råstlérå?
Ah siùr Lélå! Ùnå pòrcå åd tåròch
péš che lü lå ‘gh è nò, l’è pròpi vérå!

Sö che pårlåndå di càvådént in màså
ås dišìvå ùnå vòltå che chilùr
ò ch’i råncån ål dént ò lå gånàså;

må lü, siùr Lélå, pår nò végh lå flèmå
då fa iünå di du mich’i fån lùr,
ål råncå lå gånàså e i dént insèmå.

Nessun commento:

Posta un commento