domenica 8 gennaio 2017

Capra alfabetizzata (altro che Sgarbi...).


Lå filåstròcå 'd lå dumìncå:

"A bé cé dé,
cràvå mùtå sàltå in pé,
quånd åt pàsi då ca sùå
càciågh ål naš sùtå lå cùå.

A bi ci di,
capra mutilata salta in piedi,
quando passi da casa sua
cacciale il naso sotto la coda.

Da "Ål nòs diålåt" (2012). Ascoltala!

Nessun commento:

Posta un commento